Türkiye Barışı Koruma Veri tabanı

Projenin amacı Türkiye’nin Soğuk Savaş sonrasında dünyada artarak süregelen barışı koruma faaliyetlerine ne ölçüde katkıda bulunduğunu ve Türkiye’nin katkı eğilimlerini tespit etmektir. Bu çerçevede araştırmanın hipotezi “Türkiye Soğuk Savaş sonrası dönemde barışı koruma faaliyetlerine katkısını artırarak dış politika alanında daha aktif bir rol üstlenmek istemiş ve bu emelini ekonomisinin 2000’li yılların başından sonra düzelmeye başlamasıyla birlikte gerçekleştirmek yolunda önemli ilerleme kaydetmiştir.” Hâlihazırda Uluslararası İlişkiler yazınında bu hipotezi destekleyecek bulgular mevcuttur. Ancak bu bulgular anekdotlar, gözlemler ya da tekli tarihsel vakalara desteklenmeye çalışılmıştır. Önerilen proje ile toplanacak kantitatif ve kalitatif veri sayesinde bu hipotezin evrensel bilim ölçütlerinde sınanması mümkün olacaktır.

Türkiye 1945 yılında kurulan Birleşmiş Milletlere kurucu üye olarak katılmış, sonrasında NATO, AGİT, Avrupa Konseyi vb gibi uluslararası kuruluşlara aktif bir şekilde dâhil olmuştur. Bu kapsamda uluslararası güvenliği sağlamak adına yurt dışında barışı koruma faaliyetleri kapsamında önemli sayıda operasyona çeşitli seviyelerde dâhil olunmuştur. Bu konuda çeşitli akademik çalışmalar yapılmış olsa da ya bunlar bütüncül olarak konuyu ele almamışlar, ya da sonraki araştırmaların kullanabileceği bir veri kaynağı yaratmamışlardır. Türkiye’nin Barışı Koruma Faaliyetlerine Katılımı ve Eğilimlerinin Belirlenmesi Projesi ile 1985-2013 arasında Türkiye’nin dâhil olduğu barışı koruma faaliyetlerini içeren bir veri tabanı oluşturulacaktır. Uluslararası İlişkiler alanında dünyada çok sayıda veri tabanı bulunmasına rağmen Türkiye’de bu konuya odaklı bir çalışma mevcut değildir. Bu proje sayesinde Türkiye kaynaklı veri tabanları oluşturmak adına ilk adım atılmış olacak ve proje tamamlandığında yeni ulusal ve uluslararası proje teklifleri hazırlanarak çalışma genişletilecektir. Ayrıca, Türk Dış Politikası ve/veya Türkiye’nin uluslararası barış ve güvenliğe katkılarının değerlendirildiği her türlü akademik çalışma bu projenin çıktılarından yararlanma imkânına kavuşacaktır. Bu projenin çıktılarının Dış Politika ve Uluslararası Güvenlik alanlarında gerçekleştirilecek akademik ve siyasal araştırmalara ve çalışmalara fayda ve katkı sağlaması beklenmektedir. Ancak hali hazırda Türkiye Cumhuriyetinin dâhil olduğu barışı koruma faaliyetleri ile ilgili araştırmacıların başvurabileceği hazır bir veri bulunmamaktadır.

Türkiye’nin Barışı Koruma Faaliyetlerine Katılımı ve Eğilimlerinin Belirlenmesi Projesinde üç aşama bulunmaktadır. Birinci aşamada Türkiye’nin 1985-2013 arasında uluslararası operasyonlara katkısı hakkındaki tarihsel, medyada yer almış, sayısal vs. bilgiler toplanarak “vaka temelli” arşiv oluşturulacaktır. İkinci aşamada ise bu bilgilerden evrensel çalışmalar kapsamında girecek (sayısal) değişkenler/analiz birimleri ve parametreler kurgulanacak ve akabinde uluslararası standartlara uygun sayısal bir veri tabanı oluşturulacaktır. Bu maksatla kodlama yapılırken devletlerin sınıflandırılmasında projeyi sunanların da dâhil olduğu alanda çalışan araştırmacılar tarafından çok iyi bilinen ve takip edilen Savaşın Korelasyonları (The Correlates of War) Projesinin kullandığı devlet kodları esas alınacaktır. Projenin üçüncü aşamasında araştırmanın hipotezi bu veri ile test edilecek ve eğilimlerin ortaya konacağı analizler gerçekleştirilecektir. Bu aşamada Türkiye’nin barışı koruma faaliyetlerine katılımının ve katkısının uluslararası alandaki ortaya çıkan etkilerini karşılaştırmalı olarak yorumlamak hedeflenmektedir. Bütün bu veri toplama, inceleme ve değerlendirme süreçleri ardından projenin sonunda elde edilen verilerin İnternet üzerinde hazırlanacak web sayfası / portal ile araştırmacıların ve siyaset yapıcıların erişimine açık ve etkileşime açık bir bilgi platformu tesis edilecek ve toplanan veriler yapılan analizler ve ulaşılan sonuçlar akademik yayınlar yoluyla paylaşılacaktır.

Proje sayesinde Türkiye’nin uluslararası barış ve güvenliğe yaptığı katkıları içeren veriler İnternet üzerinden erişime açık bir bilgi kaynağı (portal) yaratılacaktır. Önerilen projenin yüksek sayıda atıf alması beklenmektedir. Projenin tamamlanması sonrası projenin kapsamını genişletecek yeni ulusal ve uluslararası projeler geliştirilmesi ve bu yolla projenin katkısı ve etkisinin genişletilmesi ve sürdürülür kılınması hedeflenmektedir.

TÜBAKOV sitesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.