Hakkında

Global Akademi bir grup araştırmacı ve akademisyen tarafından küresel gelişmeler ve dünya gündemi ile ilgili olarak bağımsız, tarafsız, bilime dayanan, akademik mükemmeliyeti hedefleyen derinlemesine araştırmalar gerçekleştirmek, ele aldığı konularda basit ve anlaşılır veri üretmek, ihtiyaç duyan kişi ve kurumlara danışmanlık ve çözüm ortaklığı sunmak, kamuoyunu aydınlatmaya yönelik eğitim, yayın ve yayım faaliyetlerinde bulunmak, ulusal ve uluslararası düzeyde karar vericilere ve özel sektör kuruluşlarına uzman görüşü sağlamak ve en genel çerçevede küresel düzeyde insanlığın karşılaştığı sorunları anlama, anlatma ve çözüm bulma çabalarına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Global Akademi, katkıda bulunanların yatay düzlemde ortaklaşa çalıştığı, kâr amacı gütmeyen gönüllü üretimler ile proje-bazlı çalışmaların bir arada yürütüldüğü, çalışmalarında her tür bilgi, fikir, yorum ve analizin serbestçe ve kapsamlı şekilde paylaşımı ve tartışılması yoluyla küresel düzeyde mükemmeliyetin hedeflendiği bir araştırma ve öğrenme merkezidir.

Dünyanın önemli değişimlerden geçtiği, kesinliklerin giderek muğlaklaştığı, kuralların ve yapıların akışkanlaştığı, gerçek ve doğrunun tartışmaya açıldığı, sistemsel evrimin baş döndürücü hıza ulaştığı günümüzde ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel, askeri, insani, çevresel, ekolojik ve sair değişimleri anlamak ve anlamlandırabilmek her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Bu ortamda, farklı platformlarda görüşlerini ve çalışmaları paylaşanların düşünceleri ve fikirleri arasındaki ayrımın giderek keskinleştiğine, siyasi, ideolojik, dini, etnik ve benzeri farklılıkların güdülediği bireyler arası kutuplaşmanın artmakta olduğuna tanıklık etmekteyiz. Bu ortamda, iyiyi ve doğruyu arama adına farklı görüşler ile çatışan fikirlerin bir araya gelebileceği bir paylaşım platformudur Global Akademi.

Farklı öğrenme yöntemleri, araştırma usulleri ve akademik alışkanlıkların başarıyla bir arada değerlendirilebildiği bugünün dünyasında Global Akademi çalışmalarını disiplinler ötesi bir anlayışla sürdürmeyi hedeflemektedir. Farklı bakış açıları, araştırma yöntemleri ve bilme pratiklerinin sağlayacağı alternatif düşünme ve üretme süreçlerinin geçmişi, günceli ve geleceği anlama ve öngörmeyi kolaylaştıracağına inananları bir araya getiren bir paylaşım platformu olarak Global Akademi, çalışmalarında hiyerarşik ve formel yapılanma yerine, enformel iş birliği pratikleri, ortaklaşa üretim yöntemleri, sonuç odaklı çalışma ve bütüncül yaklaşımları tercih etmektedir.

Global Akademi, ortaya çıkan farklı faaliyetleri ve ürünleri birbiriyle ilişkilendiren ve katkıda bulunanlar arasında teması sağlayan iş birliği modeli çerçevesinde fikirlerini, emeklerini ve ürünlerini paylaşan bireylerden oluşmaktadır. Her katkıda bulunan kendi emeğinden ve ürettiklerinden sorumludur; kimse bir başkasının fikrinin ya da ürününün kefili değildir. Herkesin tek ortak sorumluluğu her zaman doğruyu aramak, bilimsel gerçeğin peşinde koşmak ve siyasi-ideolojik körlükten kaçınmaktır.

Ulusal ve uluslararası alanda karar vericiler, sivil toplum oluşumları, şirketler, yatırımcılar, araştırmacılar ve kamuoyları arasında bilgiye dayalı diyalog ve etkileşimi kolaylaştırmayı hedefleyen Global Akademi, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma merkezleri, üniversiteler, dernekler ve benzeri kuruluşlar ile devlet yapılanmaları ve uluslararası örgütler ile karşılıklı fayda esasına dayanan iş birliği, ortak üretim, proje geliştirme ve değerlendirme faaliyetlerinde bulunur. Her tür çalışmadan elde edilen bilgi akademik yayınlar, eğitim programları, uzmanlık kursları, kamuya açık toplantılar, çalıştaylar, seminerler, raporlar ve benzeri yöntemlerle kamuoyunun dikkatine sunulur.

Global Akademi çalışmaları büyük ölçüde katkıda bulunanların emekleri ile finanse edilmektedir. Akademik ürünler tamamıyla çalışanların gönüllü emeklerine dayanmaktadır. Kamuya açık bilgi üreten proje temelli çalışmalar için ulusal ve uluslararası alanda saygın bilinirliği olan tüm kişi, kurum ve kuruluşlar ile devletler veya devletlerle ilişkili kuruluşlardan destek alınabilir; bu tür destekler açık şekilde belirtilir. Bu tür kaynaklarla ilgili temel prensip, destek sağlayıcının kamuya açık üretilecek çalışmanın araştırma yöntemi, sonuçları, ürünleri ve bunların kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağıdır. Akademik ve proje temelli çalışmalarda ortaya çıkan ürünlerin telif ve kullanım hakları ile ne zaman, nerede ve ne şekilde kullanılacaklarını Global Akademi belirler. Sözleşmeye bağlı danışmanlık ve rapor üretim çalışmaları sonucunda ortaya çıkacak ürünlerin telif hakkı sahibi ile ürünlerin nasıl kullanılacağı ve kamuya açıklanabilecek bilgiler sözleşme şartları çerçevesinde belirlenir.