Güvenliğin Kavram, Kuram ve Tartışmaları

  • Anasayfa
  • Dersler
  • Güvenliğin Kavram, Kuram ve Tartışmaları

Ders Tanıtımı

Güvenlik, 1940’larda Stratejik Çalışmalar adıyla doğan, zaman içinde Uluslararası İlişkilerin alt-disiplinine dönüşen, uzun yıllar boyunca Stratejik Çalışmaların realist perspektifinin hegemonyasında kaldıktan sonra, günümüzde pek çok güvenlik kuramına ev sahipliği yapan Güvenlik Çalışmaları alanının anahtar kavramıdır. Bu dersin amaçlarından ilki, Güvenlik Çalışmaları alanının Soğuk Savaş dönemi ve alanın dönüşümün belirgin biçimde gerçekleştiği Soğuk Savaş sonrası dönem ayrımları çerçevesinde nitelik, içerik ve terminolojide yaşanan dönüşümünü incelemektir. Soğuk Savaşın sona erişinin Güvenlik Çalışmaları açısından ana sonucu alt-disiplinin pek çok alt parçaya bölünmesi ve yoğun bir kuramlaşma dönemine girilmesidir. Bu gelişmelerin sonucunda, güvenlik kuramlarının karşılıklı olarak birbirini eleştirdiği ve birbirlerinin eksiklerini bulup gidermeye çalıştığı yoğun bir kuram geliştirme döneminin içinde bulunuyoruz. Bu çerçevede derste, bu kuramlaşma çabasının ve farklı güvenlik kuramlarının tanıtılması hedeflenmektedir. Dersin amaçlarından bir diğeri de, Güvenlik Çalışmaları disiplini içinde farklı kuramların ele alış biçimleriyle güvenliğin çeşitli tanımlamalarına yer vermektir. Soğuk Savaş döneminde vatan savunması, askeri sorunlar, devletin uyguladığı güç olarak anlaşılan güvenliğin, bugün yaşadığımız Covid-19 gibi pandemileri, küresel ısınmayı, ekonomik krizleri ya da namus cinayetlerini nasıl kapsar hale geldiği dersin ana odaklarından birisini teşkil etmektedir. Dersin başka bir amacı da, Güvenlik Çalışmaları alanındaki güncel tartışmaları değerlendirmektir. Bu çerçevede, “güvenlik kim içindir?”, “hangi sektörlerde güvenlik analizi yapılabilir?”, “güvenlik nasıl çalışılır?”, “güvenlik analizinde iç tehdit-dış tehdit ayrımı yapılmalı mıdır?”, “güvenlik siyasetin bir aracı mıdır?” sorularına cevap aranacaktır.