Global Akademi Dersleri

Afetlere Dayanıklı Kentler: Deprem Sonrası Kentleri Tekrar Düşünmek ve Yeniden İnşa Etmek – Özge Sivrikaya

Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem ile sarsıldı. İnsani kayıpların yanı sıra çevresel, sosyal ve ekonomik alanlarda olumsuz etkilere sebep olan deprem bize kentsel dayanıklılık konusunu tekrar hatırlattı. Afetlere dayanıklı kent nedir ve nasıl inşa edilir? Bu kentlerin inşa edilmesinde hangi aktörler ne gibi roller oynayabilir?…
Read More

Felaket Ekonomisi, Sürdürülebilirlik Tuzağı ve Kentleşme – Prof. Dr. Murat Çetin

Günümüz kültürel, felsefi, ekonomik ve siyasal iklimini etkisi altına alan ‘sürdürülebilirlik’ kavramını, mevcut kentleşme politika ve mekanizmaları bağlamında sorgulamayı hedefleyen sunumla, ekolojik, sürdürülebilir ve dayanıklı kentler temalarıyla ilişkili olan ‘sürdürülebilir kentleşme’ olgusunu özellikle ‘felaket ekonomisi’ kavramı perspektifinden ve politik bir mercekle ele alınacaktır. Toplumsal düzenin belirlediği mekânsal bir yansıma olarak…
Read More

Depremlerin Sosyolojik Açıdan Değerlendirilmesi – Prof. Dr. Nilüfer Narlı

Bu tebliğin ana konusu hem beşeri hem de doğal kaynaklı olarak toplum ve insan yaşamında yıkım ve aksaklıklara neden olan afetlerden biri olan depremi sosyolojik bir bakış açısıyla değerlendirmektir. Bu çalışma risk ve afet kavramlarının tanımlarına dair tartışmaları kapsadığı gibi, sosyal problemler de dahil olmak üzere birkaç farklı sosyal problem…
Read More

Doğal Afetten Toplumsal Felakete: Türkiye’nin Çoklu Krizleri – Doç. Dr. Murad Tiryakioğlu

Çoklu krizler özellikle pandemi ile birlikte Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu en iyi özetleyen ifadelerden biri olarak kabul görüyor. Derinleşen ekonomik krizin gölgesinde pandemi kısıtlamalarından çıkmaya çalışan ülke Maraş Depremleriyle büyük bir yıkım yaşadı. Etkilerini, aradan geçen süreye rağmen anlamaya dahi başlayamadığımız bir belirsizlik süreci yaşanıyor. Doğal bir afetin toplumsal bir…
Read More

Grafiklerle Türkiye Ekonomisi: Dünü, Bugünü ve Küresel Ekonomideki Yeri – Prof. Dr. Ayşe Ökten İmrohoroğlu

Türkiye ekonomisi 1950’lerden bu yana nasıl ve ne kadar büyüdü? Türkiye’nin uzun dönem büyüme performansı Yunanistan, İspanya ya da Çin ve Kore gibi ülkelere kıyasla nasıl oldu? İşgücü, insan sermayesi ve fiziksel sermayenin zaman içindeki seyri ve bu üretim faktörlerinin üretkenliğindeki gelişmeler, büyümeye ayrı ayrı ve nasıl katkı yapıyor? Bu…
Read More

Küresel Ekonomik Düzen ve Uluslararası Ticaret Politikalarının Dünü, Bugünü ve Geleceği – Prof. Dr. Kerem Coşar

Uluslararası reel ekonominin kurumsal ve hukuki altyapısının ele alınacağı bu söyleşide ticaretin ve doğrudan yabancı yatırımların kurallarını çok-taraflı diplomasiyle belirlemeyi hedefleyen Dünya Ticaret Örgütü ve benzeri kurumların son yıllarda neden işlevsiz hale geldiğine, Amerika-Çin ticaret savaşıyla zirveye varan korumacı politikaların geleceğine ve son yıllarda artan ikili anlaşmaların dünya ticaretini nasıl…
Read More

Coğrafya Kader mi? Dünyanın Son 200 Yıllık Ekonomik Büyüme Yolculuğu Işığında Bir Bakış – Cemal Eren Arbatlı

Sanayi Devrimi sonrası ortaya çıkan kalıcı ekonomik büyüme uzun insanlık tarihine kıyasla çok yeni bir süreç. Bu süreçte hemen hemen bütün ülkeler 200 yıl önceki durumlarıyla kıyaslanamayacak kadar zenginleşse de, ülkelerin büyüme performanslarının bölgeler arasında büyük farklılıklar göstermesi dünyada bugün yaşadığımız pek çok soruna da zemin hazırladı. Vardığımız noktada en…
Read More

Çoğulcu Demokrasi, Makroekonomik Performans ve Enflasyon: Küresel Eğilimler Işığında Son Dönem Yönelimler – Gülçin Özkan

Bu söyleşide Covid-19 Pandemisinden sonra hızla artan küresel enflasyonun kaynakları, mevcut küresel konjonktürde gelişmiş ve yükselen ülkelerde farklılaşan ekonomik dinamikler ve enflasyonist baskılar, demokratik ve otokratik hükümetler / siyasal sistemlerin makroekonomik performans üzerindeki yansımaları ile demokrasi ve demokratik kurumların – yargı bağımsızlığı, bağımsız medya, ifade özgürlüğü, güçlü sivil toplum örgütleri…
Read More

Yeni Bilim: Bağlantısallık, Yeni Kültür: Yaşamdaşlık – Türker Kılıç

Tüm modern siyaset bilimi çalışmalarını da derinden etkileyen yaklaşıma göre, en yetkin bilgi işleme sisteminin insan beyni olduğu düşünülürdü. Yakın zamandaysa bu anlamda “yaşam”ın kendisine bakılması gerektiği fikri yaygınlaştı. Prof. Kılıç’ın geliştirdiği bağlantısallık anlayışına göre, birbiriyle bağlantılı canlı-cansız şeyler bütünü olan yaşam aslında tüm bileşenlerinin aritmetik toplamından fazla bir şey.…
Read More

Eğitimde Günceli Yakalamak – Selçuk Şirin

Selçuk Şirin, New York Üniversitesi’nde (NYU) Profesör olarak davranış bilim ve istatistik dersleri vermekte, eğitimden gelişime geniş bir alanda araştırmalar yapmaktadır. İlkokula Kars Yiğitkonağı Köyü’nde başlamış ve liseyi Göle’de bitirmiştir. ODTÜ’den lisans, SUNY’den yüksek lisans ve Boston College’dan doktora derecesi almış olan Şirin 100’ü aşkın bilimsel yayına imza atmıştır. Boston…
Read More