Global Akademi Dersleri

Dünya Nereye Gidiyor? – Prof. Dr. Evren Balta

Artan belirsizlik ve çatışma ortamında küresel siyaseti nasıl anlamalıyız? Bu konuşma güç dağılımın değişiminden, eski çatışmaların yeni gündemlerle alevlenmesine, ortaya çıkan yeni tehditlerden çok taraflı işbirliğinin zorluklarına kadar geniş bir alana yayılan değişimin temel parametrelerine odaklanacaktır. Konuşmacı: Prof. Dr. Evren Balta Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Serhat Güvenç Evren Balta, The Graduate…
Read More

Ukrayna Savaşının İkinci Yılında Deniz Güvenlik Paradigmaları – Dr. Öğretim Üyesi Bülent Şenses

2022 Şubat ayından itibaren devam eden RF-Ukrayna Savaşı büyük oranda karada gerçekleşiyor ve savaşan tarafların da savaşı kısa vadede sonuçlandırmaya niyetli olmadıkları anlaşılıyor. Öte yandan, savaş sürdükçe arka planda savaşın yarattığı jeopolitik ve jeostratejik değişimler ile bunların deniz ticaretine olan etkileri nedeniyle deniz güvenliğinin paradigmaları da sürekli değişim göstermekte. Belirtilenler…
Read More

Afetlere Dayanıklı Kentler: Deprem Sonrası Kentleri Tekrar Düşünmek ve Yeniden İnşa Etmek – Özge Sivrikaya

Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem ile sarsıldı. İnsani kayıpların yanı sıra çevresel, sosyal ve ekonomik alanlarda olumsuz etkilere sebep olan deprem bize kentsel dayanıklılık konusunu tekrar hatırlattı. Afetlere dayanıklı kent nedir ve nasıl inşa edilir? Bu kentlerin inşa edilmesinde hangi aktörler ne gibi roller oynayabilir?…
Read More

Felaket Ekonomisi, Sürdürülebilirlik Tuzağı ve Kentleşme – Prof. Dr. Murat Çetin

Günümüz kültürel, felsefi, ekonomik ve siyasal iklimini etkisi altına alan ‘sürdürülebilirlik’ kavramını, mevcut kentleşme politika ve mekanizmaları bağlamında sorgulamayı hedefleyen sunumla, ekolojik, sürdürülebilir ve dayanıklı kentler temalarıyla ilişkili olan ‘sürdürülebilir kentleşme’ olgusunu özellikle ‘felaket ekonomisi’ kavramı perspektifinden ve politik bir mercekle ele alınacaktır. Toplumsal düzenin belirlediği mekânsal bir yansıma olarak…
Read More

Depremlerin Sosyolojik Açıdan Değerlendirilmesi – Prof. Dr. Nilüfer Narlı

Bu tebliğin ana konusu hem beşeri hem de doğal kaynaklı olarak toplum ve insan yaşamında yıkım ve aksaklıklara neden olan afetlerden biri olan depremi sosyolojik bir bakış açısıyla değerlendirmektir. Bu çalışma risk ve afet kavramlarının tanımlarına dair tartışmaları kapsadığı gibi, sosyal problemler de dahil olmak üzere birkaç farklı sosyal problem…
Read More

Doğal Afetten Toplumsal Felakete: Türkiye’nin Çoklu Krizleri – Doç. Dr. Murad Tiryakioğlu

Çoklu krizler özellikle pandemi ile birlikte Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu en iyi özetleyen ifadelerden biri olarak kabul görüyor. Derinleşen ekonomik krizin gölgesinde pandemi kısıtlamalarından çıkmaya çalışan ülke Maraş Depremleriyle büyük bir yıkım yaşadı. Etkilerini, aradan geçen süreye rağmen anlamaya dahi başlayamadığımız bir belirsizlik süreci yaşanıyor. Doğal bir afetin toplumsal bir…
Read More

Grafiklerle Türkiye Ekonomisi: Dünü, Bugünü ve Küresel Ekonomideki Yeri – Prof. Dr. Ayşe Ökten İmrohoroğlu

Türkiye ekonomisi 1950’lerden bu yana nasıl ve ne kadar büyüdü? Türkiye’nin uzun dönem büyüme performansı Yunanistan, İspanya ya da Çin ve Kore gibi ülkelere kıyasla nasıl oldu? İşgücü, insan sermayesi ve fiziksel sermayenin zaman içindeki seyri ve bu üretim faktörlerinin üretkenliğindeki gelişmeler, büyümeye ayrı ayrı ve nasıl katkı yapıyor? Bu…
Read More

Küresel Ekonomik Düzen ve Uluslararası Ticaret Politikalarının Dünü, Bugünü ve Geleceği – Prof. Dr. Kerem Coşar

Uluslararası reel ekonominin kurumsal ve hukuki altyapısının ele alınacağı bu söyleşide ticaretin ve doğrudan yabancı yatırımların kurallarını çok-taraflı diplomasiyle belirlemeyi hedefleyen Dünya Ticaret Örgütü ve benzeri kurumların son yıllarda neden işlevsiz hale geldiğine, Amerika-Çin ticaret savaşıyla zirveye varan korumacı politikaların geleceğine ve son yıllarda artan ikili anlaşmaların dünya ticaretini nasıl…
Read More

Coğrafya Kader mi? Dünyanın Son 200 Yıllık Ekonomik Büyüme Yolculuğu Işığında Bir Bakış – Cemal Eren Arbatlı

Sanayi Devrimi sonrası ortaya çıkan kalıcı ekonomik büyüme uzun insanlık tarihine kıyasla çok yeni bir süreç. Bu süreçte hemen hemen bütün ülkeler 200 yıl önceki durumlarıyla kıyaslanamayacak kadar zenginleşse de, ülkelerin büyüme performanslarının bölgeler arasında büyük farklılıklar göstermesi dünyada bugün yaşadığımız pek çok soruna da zemin hazırladı. Vardığımız noktada en…
Read More

Çoğulcu Demokrasi, Makroekonomik Performans ve Enflasyon: Küresel Eğilimler Işığında Son Dönem Yönelimler – Gülçin Özkan

Bu söyleşide Covid-19 Pandemisinden sonra hızla artan küresel enflasyonun kaynakları, mevcut küresel konjonktürde gelişmiş ve yükselen ülkelerde farklılaşan ekonomik dinamikler ve enflasyonist baskılar, demokratik ve otokratik hükümetler / siyasal sistemlerin makroekonomik performans üzerindeki yansımaları ile demokrasi ve demokratik kurumların – yargı bağımsızlığı, bağımsız medya, ifade özgürlüğü, güçlü sivil toplum örgütleri…
Read More